Fysiomission hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijs ik u op uw rechten en de wijze waarop ik omga met uw gegevens. Door de wet AVG ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, ben ik dit ook verplicht.

Deze verklaring is de grondslag voor uw toestemming. U stemt in met deze verklaring zodra u bij de praktijk onder behandeling komt. De fysiotherapeut zal uitdrukkelijk om uw toestemming vragen bij aanvang van de behandeling, en dit aangeven middels een akkoord in het behandelplan. Zelf tekenen voor goedkeuring is niet noodzakelijk, omdat er sprake is van een wettelijke verplichting.

Dossiervorming

Het invoeren, bijhouden en bewaren van gegevens in het EPD zijn noodzakelijke handelingen die Fysiomission verplicht is te doen. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Voor deze gegevens heb ik een bewaartermijn van 15 jaar. U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging (tot het wettelijk minimum) van deze gegevens.

  • Persoonsgegevens
    Als fysiotherapiepraktijk ben ik genoodzaakt om de volgende persoonsgegevens te verwerken: naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, telefoonnummer, huisarts, zorgverzekeraar en polis. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de juiste behandeling, om contact met u te kunnen opnemen, om te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars en om het financieel kunnen afhandelen van de behandeling.
  • Medische gegevens
    Daarnaast vraag ik u ook om de volgende medische gegevens: medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen. De gegevens die ik verwerk, hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair. Het juist en volledig beantwoorden van deze en eventueel aanvullende vragen, helpt mij bij het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en het kunnen starten van een gerichte behandeling.